🍃#انبه، #آلو_زرد و #انجیر نرم شده، 

حاوى فیبر و آب فراوانى مى باشد که به پیشگیرى از #یبوست کمک کرده،

موجب دفع منظم شده و دستگاه گوارشى را سالم نگه مى دارد.

@tebesonatijorjani