✅چراگاهی اوقات پلک چشممان میزند🤔

💟خستگی،استرس ومصرف کافئین زیاد موجب میشود پلک چشم به طور غیر ارادی بزند و این حالت گاهی خود به خود هم رفع میشود.

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯