امام صادق علیه السلام:

 ✅ میوه به

 🔵 هر کس ناشتا یک به بخورد، نطفه اش پاکیزه میشود و فرزندش نیکو میگردد.

 📚اصول کافی ج ۶، صفحه ۳۵۷

🆔 @tebiranidatblogfadatcom 💢