برای ازبین بردن جای سوختگی ناشی از پاشیدن روغن در آشژزخانه بایستی روغن زیتون بودار یا بی بو ( متناسب با همه مزاجها) روزانه چند بار به نرمی مالش داده شود و اگر حساسیت پوستی ندارید اول مقداری عسل مرغوب بزنید و سپس روغن مالیده شود و یا از سایر روغنها مانند روغن کدو + روغن شترمرغ + روغن بادام شیرین با پایه بادام میتوان استفاده کرد

اگر امکان دارد روی سوختگی باز باشدو یا برای هر مرحله تنظیف تعویض شود