💠 آیا خشکی پوست و ترک لبها آزارتان میدهد ⁉️

 🔰روغن بنفشه یا زیتون در ناف بریزید و ده دقیقه صبر کنید (روزی یک مرتبه)

@tebesonati15