💠 آیا سر درد دارید⁉️

 ✅ مخلوط گلاب، عرق بیدمشک وشربت آبلیمو دردسر را آرام میکند

@tebesonati15