استرادیول و فلانویید موجود درخرما باعث افزایش تعداد اسپرم و افزایش قواى جنسی در مردان می شود خرما در زنان باعث بهبود عضلات رحم و جلوگیرى از کم خونى وغنى شدن شیرمادران میشود

@tebesonati15