💠 نخود پخته بخورید تا ناخن های زیبا داشته باشید .

💠روزانه ۲فنجان نخود پخته میتواند نیازغذایی ناخن شمارا تأمین کند

 @tebesonati15