- گوشت قرمز باعث افزایش درد مزمن کمر شده و در ایجاد درد مفاصل دخالت دارد،پس گوشت قرمز برای درد کمرمضراست .

✍ JOin 🔜 @Tebesonati15