هرگز زمان سرماخوردگی آنتی هیستامین نخورید !

آنتی هیستامین غلیظ شدن ترشحات دستگاه تنفسی ، انسداد مجاری خروجی سینوس ها و رشد بیشتر ویروس ها را دربردارد !

 ✍ Join 🔜 @Tebesonati15