‌🔴تورم های بدخیم و سرطانی🔴

🔵دکتر محمد دریایی🔵

 ✅✍مقدار زیادی از عسل که با عصاره پیازمخلوط شده بنوشید.

 ✅✍هنگامی که عسل 🍯 به عصاره پیاز اضافه شود، رنگ سفید به خود می گیرد. بر اساس فعل و انفعال این دو ماده و تأثیر عصاره پیاز، عسل حل می شود، 

✅✍همچنین اضافه نمودن عصاره پیاز بافت های بدخیم سرطانی را از درون درمان و ریشه کن می سازدد. در این روش درمانی (یک قاشق غذاحوری عسل+ یک قاشق غذاخوری عصاره پیاز) روزی سه بار بنوشید.🍯

 http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share