‌🔴رگ به رگ شدن🔴

🔵دکتر حسین روازاده🔵

 ✅✍مالیدن روغن زیتون به محل درد و بعد از نیم ساعت به حمام رفته و در زیر اب گرم به مدت پنج دقیقه ماساژ داده شود. 

✅✍مصرف هویج پخته(اگر زردک باشد بهتر است)باروغن زیتون.

✅✍پرهیز از سردیجات و ماست و ماهی و مواد غذایی بلغم زا و ترشیجات غیر ابلیمو و ابغوره🍋🐠

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share