💟6 خاصیت شگفت انگیز اشک ریختن

✅خارج کردن سموم

✅از بین بردن باکتری ها

✅بهبود دید چشم

✅بهبود خلق و خو

✅کاهش فشار روحی وارامش بعد آن

✅افزایش تعامل

 💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯