🚨بستن سوتین بیشتر از 12ساعت ممنوع

📛بسیاری از زنان🙋جامعه نمیدانند که بستن سوتین های پلاستیکی به مدت طولانی ارمغانی به جزسرطان برای آنها ندارد😱

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ