#آیا_میدانید 🤔

سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد، در کنفرانس های علمی به عنوان سم کبد معرفی میشود !

✍ Join 🔜 @tebesonati15