🇮🇷چغندر( لبو ) دارای مزاج معتدل نزدیک به سردی و تری است .

امام رضاع : خوردن چغندر ( پخته ) عقل را قوت می بخشد و خون را تصفیه میکند .

خوردن چغندر خام برای روده های سرد مزاج بشدت مضر و بایستی پخته شده و اب ومغزش مصرف شود 

لبو آرام بخش + اسهال گرم را مسدود میکند+ برای صفراوی مزاج یعنی گرم و خشک در آش جو بسیار مفید +اب پخته آن ورم مثانه گرم را مرتفع میکند+برای یبوست یعنی کسی که سه بار در روز دفع مزاج ندارد خیلی کارساز است+بایستی با عدسی خورده شود+ اعتدال در مصرف الزامیست