🔵رسول اکرم(ص):

💟یاعلی:سه چیزاست که حافظه رازیاد و بلغم را ازبین میبرند😇

1⃣🔺کندر 

2⃣🔺مسواک

3⃣🔺قرایت قرآن

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ