🇮🇷پاسخ سوال دلستر ( ماء الشعیر ) چقدر بخوریم ! 

دلستر فقط برای گرم مزاجان یعنی صفراوی ها موثر است و سردردهای گرم را آرام میکند و برای سینوزیت سرد مزاج بشدت مضر +حرارت خون را میکاهد+کاهنده تب است + در افراد سرد مزاج بشدت ضعف نیروی جنسی و عدم رغبت به مجامعت میدهد+کاهنده حرارت کبد چرب +مولد خون صالح در بدن+در سرد مزاجها ورم روده ایجاد میکند + قند خون را کاهش میدهد+ عطش را میکاهد بالاخص در تابستان.

🇮🇷توصیه میشود سرد مزاجها از شربت شیره انگور استفاده کنند