خبر مربوط به مزاج رنگها را مطالعه فرمودید اکنون سوال است اگر همسر شما مزاجش گرم + عصبانی + دارای دلشوره + اهل نزاع هست 

آیا باز هم شوهر شما که از بیرون وارد منزل میشود به او چای قرمز و داغ داده و روبرویش لباس قرمز میپوشید یا نه به او نوشیدنی خنک عرق بید مشک با گلاب میدهید یا در برابرش البسه سبز رنگ میپوشید تا حرارتش را بکاهید 

خوب با خواندن خبر رنگها شما صدها مثال برای آرامش زندگی خودتان و دوستانتان پیدا کنید