اشتها + بی اشتهایی از منظر طب سنتی چیست !!

اشتها نداشتن به این دلیل است که بدن از هضم غذا ناتوان است + یا دهانه معده به علل ناهنجاری سیستم روده و یا گرمی مزاج ٬ حس گرسنگی ندارد + یا مغز مختل شده و به پیام هایی که از معده به مغز میرود مغز پاسخ نمیدهد+ تغذیه شیرین .

۲- بالعکس اشتهای زیاد و یا ضعف پی در پی دلیل بر ترشی معده + ترشحات زیاد اسید معده که پرخوری داره + تغذیه های تند + خلطهای زیاد در دهانه معده است .