سوال :

جهت قارچ پوستی چه درمانی را پیشنهاد می نمایند

 جواب

حنا و مورد مساوی با آب خمیر شود روی قارچ پوستی به مدت نیم ساعت بگذارید 

تا دو هفته یک روز در میان

هفته ای دو مرتبه با سرکه صنعتی هم پوست را بشویید