سوال 

کیست رحمی را چگونه باید با نگاهی به طب سنتی تدبیر کرد  

💊💊💊💊

ا- پرهیزازتغذیه سرد و تر+ پرهیزازتغذیه سرد و‌خشک + مدیریت بدن با تغذیه گرم و خشک و‌گرم وتر

۲- روزی یک قاشق چایخوری نیمکوب سیاهدانه با یک‌قاشق عسل مخلوط و تا چهل روز مصرف شود 

۳- دود عنبرنسارا درایام غیرپریود روزی دودانه به دهانه رحم ازطریق نشستن درروی توالت فرنگی یا .... تا ۱۴ روز فقط فوری استحمام نشود 

۴- نشستن دراب نخود 

۵- درایام غیرپریود صبحها نصف استکان عرق رازیانه صبحها و نصف استکان عرق بومادران بعدازظهرها 

ضماد روغن زردگاوی ( حیوانی ) روزی نصف قاشق چایخوری زیرناف و به سمت مثانه و‌کشاله ران .

ازروزسوم که عروق نرم میشود بادکش دستی استکانی دراین ناحیه تا ۵ دقیقه

با شروع پریود این مراحل در این بندقطع میشود 

۶- درایام پریود ازاستحمام و شستن رحم ممنوع چون اب به داخل واژن واردمیشود و دیواره رحم عفونت گرفته و‌کیست رحم وکیست پستان خواهدشد 

۷- درایام پریود هرگونه امیزش و ملاعبه بارحم سبب ترشحات سفید و عفونت رحمی خواهدشد و خونریزی و لک بینی فعال میشود 

۸- درایام پریود از پوشیدن لباس پلاستیکی بشدت پرهیزشود

۹- سعی شود عرق پونه را تا یک لیوان روزانه میل کنید 

۱۰- سعی شود با خوردن زردچوبه و سبزی نعناع درتغذیه دردفع کیست فعال شوید

۱۱- روزانه به اندازه دونخود در دهان کندررا لیس بزنید تا ۱۲۰ روز // این روش عفونت بلغمی را درگوارش و خون دفع خواهدکرد

۱۲- ازنشستن دراماکن سرد و خشک مثل سرامیک پرهیزکنید

۱۳- روزانه حدود ۱۴ دانه اسفندرا کف مال کرده ٬ با یک لیوان آب قورت داده شود

۱۴- درصورت اعلام قطر کیست راهکارهای تکمیلی ارایه خواهد شد

 اسفنددارای خاک است 

چنددانه که اسفند درکف دست میریزیم بجای شستن و‌خشک کردن ٬ اسفندرا چندباربا دودست کف مالی میکنیم‌که‌خاک و‌سم روی ان‌خارج شود بعدبا یک‌لیوان اب میل کنید 

البته اگربا آب سرد بشورید و زیر آفتاب بدون خاک خشک‌کنید و طبق روش اساتید با ارا گوناگون میل کنید قطعا بهتراسد 

تذکر خوردن اسفند زیادبرای مزاج گرم ها بدون مصلح‌ مضراست چون‌خیلی گرم و خشک و خشکی دهنده وازبین برنده رطوبات و اخلاط غلیظ و مزمن کل بدن است 

قابل یادآوری است دودترکیب اسفند با مقل ارزق با کندر ٬ بصورت مرکز درغیرپریودی به دهانه رحم فوق العاده دردفع عفونت و رفع افتادگی دهانه رحم موثراست