🇮🇷چرا خواب زیاد داریم :؛

خواب زیاد نشانه از اختلال در مزاج ثابت بدن با تغذیه ها + حضور رطوبت در مغز+ رطوبات موادمخدراز داروهای شیمیایی+ تماس زیاد با آب توسط وسواسها+پرخوری زیاد است.

۲- امابیخوابی نشانه از خشکی مغز است که در پی مصرف ادویه جات زیاد + حرارت کبد + ترس ووحشت + استرس + خشکی روده است