🔴آیا_میدانید 🤔

❌کپک میوه🍐🍊بیماری‌زاست وشستن یاجداکردن بخش کپک‌‌زده⛔️دلیل برسلامت میوه نیست،و همه میوه را باید دور بیندازید🚷

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ