🇮🇷گیاه سعد کوفی ویژه خانمهای متاهل :؛ 

🇮🇷مزاجش گرم و خشک + اگر تا سه روز و هربار فقط ۵ گرم پودرش با سرکه میل شود انواع انگل دفع میشود + تا چهارروز و هربار پنج گرم خورده شود عادت ماهانه قفل شده باز میشود +رطوبات بلغمی در مغز را حذف کرده و بالطبع حافظه فعال میشود +اگر عرق آن به پنبه بهداشتی زده شود رطوبات اطراف رحم و واژن را خشک میکند و دهانه رحم عفونتی خشک و تنگی رحم شکل میگیرد+ مصرف خوراکی زیادش مضر است