👈جین سینگ قرمز

تقویت عمومی بدن

تقویت اعصاب ، شاداب کننده

تقویت قوای جنسی

انرژی زا

تقویت حافظه

@hakim_tehrani