درمان گرفتگی عضلات پا(استادقضایی)

روغن بادام تلخ را از طرف انگشتان به سمت ساق پا ماساژ دهید و اگر خیلی شدید بود یک حجامت ساق پا مفید خواهد بود

@ @bohgy 💜