🇮🇷پاسخ سوال درباره آنتی بیوتیک های طب سنتی 

۱-دمنوش گیاه مرزنجوش ( یا مرزنگوش با مزاج گرم و خشک ) .

۲- عصاره برگ زیتون ( عرق زیتون با مزاج معتدل ) 

۳- گیاه یا عرق آویشن رقیق ( مزاج خیلی گرم و خشک ) 

۴- گیاه خارشتر ( با مزاج سرد و تر بعضی گرم و تر) 

۵- گیاه خارخاسک ( با مزاج گرم و خشک و بعضی معتدل میشناسند) .

۶- گیاه آذربه ( گرم و خشک ) .

۷- سیب خوردنی .

۸- گیاه جین سینگ ( مرکب القوی یا گرم و خشک ).

۹- گیاه بابونه ( مزاجش گرم و خشک ).

۱۰- گیاه پونه کوهی ( گرم و خشک ) .

۱۱- پیاز ( گرم و خشک )

۱۲- گیاه اسطوخدوس یا عرق آن ( گرم و خشک ) 

۱۳- عسلاب آنتی بیوتیک اول طبیعت 

۱۴- نعناع بالاخص کوهی ( مزاجش گرم و خشک )

۱۵- لیمو ترش ( مزاجش سرد و تر )

۱۶- دوسین ترکیبی سیاهدانه با عسل ( خیلی گرم و خشک ) 

۱۷- چای سبز در حد ضرورت و اندک.

۱۸- سیر منطق سردسیر ( با مزاج خیلی گرم و خشک)

🇮🇷موارد بالا باید با دوز اندک و تدریجی و براساس مزاج معده و با مصلح آنها مصرف شود