🇮🇷پاسخ سوال درباره اهمیت مصرف مویز 

الف از منظر طب روائی 

۱- مویز ناشتا خوردن فهم و حافظه و ذهن فعال میشود .

۲- بلغم بدن ( اخلاط کثیف و مزمن سرد و تر ) کاسته میشود .

۳- خوراک بسیار نیکو رسول خداص.

۴- اعصاب بدن را قوی میسازد.

۵- مواد صفرای بدن ( اخلاط کثیف و مزمن گرم و خشک ) را ازبین میبرد .

۶ - استخوان سازی بدن میکند .

۷-خستگی بدن را ازبین میبرد.

۸- خوش اخلاقی تولید میکند .

۹- اندوه و غم را از دل پاک میکند.

۱۰- بیماریها را از بین میبرد .

۱۱- رنگ پوست را جلا و لطیف میکند .

۱۲- بوی بد دهان را خوشبو میکند .

۱۳- خشم را از بدن بیرون میکند .

۱۴- قلب را قوی میسازد .

۱۵- حرارت زاید بدن را خاموش میکند .

۱۶- تغذیه زمان قحطی از منظر معصومین ع .

۱۷- ناخوشی ها را دافع است مگر بیماری مرگ .

🇮🇷خوب همه موارد بالا از کتاب دانشنامه احادیث پزشکی ج یک آیت الله ری شهری در صفحات ۱۴۵+ ۱۴۶+۱۴۹+۱۵۰+۲۰۹+۵۲۵.

ب از منظر طب سنتی :؛

۱- مانع خودکشی افراد سرد و خشک است .

۲- پوست صورت را همانند هلو در دراز مدت میکند .

۳-کیست های نرم را میکند .

۴- گازهای معده و بادهای متحرک و کبد چرب را رافع است .

۵- دارویی قوی برای اصلاح خون .

۶- سیستم مغزی را از سکته سر نحات میدهد .

۷- ضعف روده را برطرف میکند .

۸- تغذیه افراد بیابانگرد مثل چوپانها و کشاورزان است.

۹- مزاجش گرم و خشک + دانه اس سرد و خشک .

۱۰-برای کبد بسیار مفید .

۱۱- ریه را از عفونت و چرک پاک میکند .

۱۲- برای افراد بلغمی داروی بسیار قوی تقویت و محرک جنسی است .

۱۳- ورم طحال را رفع میکند .

۱۴- ورم بیضه مردان را با مداومت در خوردن رفع میکند .

۱۵ - زیاده روی در مصرف برای گرم مزاجان‌ مضر است مگر آنکه با مصرف شودمثل ترشیجات و خشخاش و خرفه

🇮🇷یکی از وزرا دولت فعلی میگوید من همواره برای تقویت ذهن خودم از مویز سیاه شانی در دانشگاه استفاده میکردم