بادمجان موجب افزایش خشکی و عطش شده و به همین علت مصرف آن در وعده سحری توصیه نمی شود.

 @persianmedicine