🙆🏻 #زیبایی

 اگر زن حامله روزی یک عدد گردو بخورد پس از زایمان پوست شکمش زیبایی خود را حفظ خواهد کرد.

 ☘ @Tebesonati15