🙆🏻 #زیبایی 

 •برای از بین بردن چین های اطراف چشم و دهان میتوانید روی آنها آب انگور بمالید

•این عمل موجب مرطوب شدن، دفع سموم و تقویت پوست میشود.

@tebesonati15