✅پختن کامل حبوبات همانند خوردن حبوبات مهم است

 🔸زیرا اگر حبوبات کامل پخته نشوند باعث بروز مشکلات گوارشی و دل درد بخصوص در کودکان می شوند.

@tebesonati15