⚠️ دیابت میتواند باعث اختلالات جنسی زیر در مردان شود :

 🔺اختلال نعوظ

🔺 پیرونی

🔺زودانزالی

🔺دیرانزالی

🔺انزال پسگرد

🔺بی میلی جنسی

 @tebesonati15