👈3 دشمن سرطان رحم را بشناسید :

 •سیب درختی ( یا آب میوه آن با پوست )

•کیوی 

•لیموترش تازه روزی یک دانه با عسلاب

  ☘ @Tebesonati15