دود اسفند مگر چه خاصیتی ذاتی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟

الان فصل زمستان یعنی مزاج طبیعت سرد وتر و بلغمی میشود و آدمها مزاج دومشان بلغمی و خانه و کار و خیابان همه بلغمی میشوند 

ما در طب سنتی میگوییم اسفند + کندر + + مقل ارزق +عنبرنسارا( اگردوست داشتید) به نسبت مساوی مخلوط و روزی چندبار در محله سکونت و اشتغال دود داده شود 

انوقت مزاج خانه گرم میشود وویروس در شما وارد نمیشود