🔴بهتر است 2تا3 ساعت ساعت قبل از خواب هیچ غذایی نخورید تاهضم اول انجام شود.

❌اگر باشکم پربخوابید دچار رفلکس ومعده درد می شوید

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ