🔴هیچ گاه با شکم پر نباید نخوابید؛

❌این کار باعث فساد غذادرمعده و عدم هضم صحیح می گردد. 

✅لذا حداقل یک ساعت ⏰بعد از سحری نخوابید.

 ✅افراد لاغر درماه رمضان ازچیزهایی که حرارت بدنشان را افزایش میدهد مانند فلفل🌶بپرهیزند

وازغذاهایی که رطوبت بخشی بیشتری دارند استفاده کنند

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ