✅امام صادق(ع)

♦️هرگاه کسی با آب جوشیده (ولرم) افطار کند،کبد خود راپاک وگناهانش را ازقلب شسته وچشم خودرا قوی ساخته است.

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ