💊بسته سلامت فارس💊

 10 راز شاد زیستن

 🔹افراد شاد، دیگران را سرزنش نمی‌کنند

🔹افراد شاد دیگران را کنترل نمی‌کنند

🔹افراد شاد پشت سر دیگران غیبت نمی‌کنند

🔹افراد شاد خود را درگیر انتقاد از دیگران نمی‌کنند

🔹افراد شاد زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه نمی‌کنند

🔹افراد شاد برای خود اهدافی دارند

🔹افراد شاد ورزش می‌کنند

🔹افراد شاداب ارتباط خوبی با طبیعت دارند

🔹افراد شاداب هر روز یک مطلب جدید می‌آموزند

🔹افراد شاد هر کاری را به اندازه کافی انجام می‌دهند!

@Farsna