🔴آیامیدانید قرصهای ضدبارداری یاز ویاسمین درکشورهای اروپایی جان ده هزار رادر اثر سکته گرفته وممنوع المصرف شده⁉️

http://yon.ir/daro1

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ