📢🔴شیخ الرئیس بوعلی سینا:👇

❌خوردن آب یخ اگر ضررش را در جوانی به تو نشان ندهد، در پیری حتما ضربه اش را به تو خواهد زد👌😱

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ