📚بوعلی‌سینا درکتاب‌ قانون‌ میگوید:

🍯عسل در درجه دوم از گرمی و خشکی است.

 🍯زداینده است، دهانه رگها را باز می کند.

🍯رطوبتهای زائد بدن را ازبین میبرد.

 🍯رطوبتها را ازاعماق ‌بدن بیرون‌ میکشد.

 🍯مانع عفونت و فساد گوشت بدن است.

 🍯اگر با کوشنه مخلوط کنند و بر پوست بمالند لکه های سیاه صورت را حتی اگر دیرینه باشند به راحتی از بین میبرد.

🍯عسل و نمک با هم لکه های بادمجانی رنگ ناشی از ضربدیدگی را ازبین میبرد.

 🍯زخم های درونی را درمان میکند.

 🍯عسل را بر آتش بگذارید تا غلیظ شود، زخمهای تازه را درمان میکند.

 🍯اگر سنگ نمک را با عسل مخلوط کنند و نیم گرم در گوش بچکانند عفونت را از گوش میزداید،

و زخمهای چرکین داخل گوش را ازبین میبرد و حس شنوایی را نیرو میدهد.

🍯ضعیفی چشم و آب مروارید را از بین میبرد.👁

 🍯غرغره کردن با عسل،و عسل را به دهان مالیدن درمان لوزتین و خناق است.

 🍯آب وعسل اشتها را می افزاید و توانبخش معده است.

 🍯عسل پخته بسیار مغذی است.💪

🍯لیسیدن عسل پادزهر گازگرفتگی سگ هار و قارچ سمی است .🐕

 🍯کسی که سم خورده،اگر عسل بخورد استفراغ میکند واثر سمخنثی میشود.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷