سوال

کیست سینوسهای چرکین را با روشهای طب سنتی ساده و بدون اذیت شدن چه کنم

 پاسخ

پوست سنجد خشک شده یک قاشق غذاخوری را با اسفند نصف کمتر قاشق چایخوری 

روزی یک باربا هم به بینی دودبدهید و ازریزش اب بینی نگران نباش

روی پیشانی و بینی روغن مرزنجوش آرام روزی یکبار مالیده شود