عارف مرحوم آیت الله سید عباس کاشانی در کتابش المخازن به نقل از کتاب تفسیر ثعلبی میگوید :؛ 

روزی پزشک مسیحی در دربار هارون الرشید به علی بن واقد گفت ؛: 

در کتاب آسمانی شما صحبتی از طب نشده ٬ در صورتی که علم به دوشاخه ی کلی ( دین و طب ) تقسیم میشود .

علب بن وافد در پاسخ به مسیحی گفت :؛ 

خداوند همه علم طب را در نیمی از یک آیه ی قرآن جمع کرده ٬ آنجا که میفرماید :؛ 

بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید .

پزشک مسیحی گفت ؛: از پیامبرتان هم سخنی درباره طب دارید ؟ 

پاسخ داد ؛: پیامبرمان هم پزشکی را در یک جمله بیان فرموده و میگوید معده مرکز همه دردهاست و پرهیز ٬ برترین دارو ؛ هر بدنی هر آنچه بدان بدهند باز میگرداند .

پزشک مسیحی گفت :؛ بنابراین کتاب شما و پیامبر شما هیچ نکته ی ناگفته را برای جالینوس باقی نگذارده اند.

منبع کتاب توصیه های پزشکی عارفان جلد دوم مقدمه