کانال خبرگزاری فارس:

💊بسته سلامت فارس💊

 در امتحانات چی بخوریم، چی نخوریم؟

 بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تصور می کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می‌توان بازده فکری را افزایش داد.

🔸در دوران امتحانات چی بخوریم ؟

🔹 گردو و کشمش

🔹عدس

🔹کرفس

🔸در دوران امتحانات چی نخوریم ؟

🔹شکر

🔹نوشابه

🔹چای سیاه

@Farsna