💊 بسته سلامت فارس 💊

20 تداخل غذایی خطرناک و بیماری‌زا

 🔹شیر و شربت خرما

🔹شیر و گوشت 

🔹شیر و ماهی تازه 

🔹تخم مرغ و ماهی تازه 

🔹سرکه یا انواع شور و ترشی که باسرکه ساخته می‌شود با برنج 

🔹سرکه یا انواع شور و ترشی که باسرکه ساخته می‌شود با ماش 

🔹سرکه یا انواع شور و ترشی که باسرکه ساخته می‌شود با حلیم 

🔹انار و حلیم 

🔹فراوردهای لبنی و ترشیجات 

🔹فراوردهای لبنی و انواع آلو

@Farsna