🔴خواص سنجد🔴

🔵بوعلی سینا درقانون میگوید:🔵

 🎾در‌ درجه اول‌ از سردی و آخر دوم از خشکی است.

 🍄هرگونه خونریزی را بند می آورد.

 🎾صفرا را میخشکاند.

 🍄سنجد از زالزالک کمتر قابض است.

 🎾در درمان سرفه گرم مفید است.

🍄از استفراغ جلوگیری میکند.

 🎾در درمان پوست اندازی روده که ناشی از صفرا باشد نافع است.

 🍄بندآورنده اسهال است.

 🎾ضد استفراغ است.

 🍄دفع ادرار را زیاد می کند.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷