🔴عالم را آب ببره اونو خواب ببره🔴

🎾شرح ضرب المثل طبی(5)🎾

🌀استاد طالقانی🌀

 🔵✍دربین مزاج ها مزاج بلغمی سردوتر است به همین نسبت آدمی آرام وبی خیال 😌نسبت به حوادث و رخدادهای اطراف است وحرکات وسکنات وی نسبت به یک انسان متعادل کندتر وآرام تر است طوری که این آرامش بیش از اندازه ی او موجب عصبی شدن 😁انسان های اطراف او می گردد وگاهی رفتار او طوری است که اگر عالم را دارد آب🌊 ببرد و خطر تهدید کند او از خونسردی😌 وبی تفاوتی😄 دل از خواب برنمی دارد.

 🔵✍البته لازم بذکر است علت این مسأله همان تناسبی است که بین مزاج آب که سردوتر است ومزاج یک فرد بلغمی که سردوتر است برقرار است که تلفیق آب با یک فرد بلغمی، بلغم وعلائم او را تشدید می کند.👌