⁉️ پرسش: 

در رابطه با مرتب کردن ابروها مقداری توضیح بدهید و اگر مقداری از ابروهای سمت راست و وسط مایل به سمت چپ شده باشند برای صاف و درست کردن آنها چه کنیم؟ 

 💡🌺 پاسخ:

با روغن زیتون خوب، بمالید و پانزده شب ناف تان را با روغن زیتون چرب کنید تا اثرش را ببینید ولی اگر ادامه ندهید به حالت اول برمی گردد.

 برگرفته از:  🌎 www.ravazadeh.com 🌎

 https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa4roBsCfyGbPg